ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:
”Хотелиер” – лицето, предоставящо настаняване и други услуги в комплекс „Оasis Resort & SPA”, а именно:
Интербилд ЕООД; ЕИК 131199268
Адрес: гр. София, бул. България № 45, ет. 1, магазин 5,6
Тел: +359 (0) 59 058 220
Интернет страница: www.oasis-bg.com
Електронен адрес: reservation@oasis-bg.com, booking@oasis-bg.com;
„Хотел“ – ”Oasis Resort & SPA” – комплекса включва бутиков хотел „Малтийски замък“ и апартаменти в част Оазис Апарт и Оазис Парк, находящи се в с. Лозенец, община Царево, в които хотелиерът предоставя настаняване и други услуги, прилежащите към тях терени, открити площи, търговски обекти и атракциони, по отношение на които са приложими настоящите общи условия. ”Oasis Resort & SPA” е категоризиран туристически обект, съгласно удостоверение за утвърдена категоризация №РК-19-10485/18.08.2016г. на кмета на Община Царево.
„Помещение” – стаи и апартаменти в хотел „Oasis Resort & SPA”.
„Клиент/Гост” – Титуляр на резервация или трето лице, настанено в Хотел ”Oasis Resort & SPA” и/или ползващо други услуги, предоставяни от хотелиера, въз основа на резервация.
„Дете” – лице на възраст до 12 години.
„Юноша” – лице на възраст между 12 и 18 години
„Възрастен” – лице на възраст над 18 години.
„Резервация“ – индивидуалният договор, който се сключва между Хотелиера и лицето, желаещо да ползва услуги по настаняване в едно помещение в Хотел ”Oasis Resort & SPA” и/или други предлагани от Хотелиера услуги, по отношение на който са приложими настоящите общи условия. Резервацията се счита за възникнала (респ. договорът се счита за сключен) при завършване на следните стъпки: а) изпращане на заявка за резервация от лицето, желаещо настаняване до Хотелиера; б) изпращане на оферта за резервация от Хотелиера до лицето, желаещо настаняване, съдържаща съществените условия на заявката; в) изпращане на потвърждение за приемане на резервацията и/или заплащане, в указания в офертата срок, на аванса по резервацията или пълния размер на възнаграждението по резервацията.
„Титуляр на резервация/Титуляр“ — лицето, заявило резервация и приело изпратена от Хотелиера оферта за резервация, чрез изпращане на потвърждение на офертата и/или заплащане, в указания в офертата срок, на аванса по резервацията или пълния размер на възнаграждението по резервацията. С приемането на резервацията, Титулярът се задължава да заплати всички възнаграждения по направената на негово име резервация.
„Аванс” – определена от Хотелиера част от възнаграждението по резервацията, посочена в офертата за резервация, чрез заплащането на която в определения от Хотелиера срок, Титулярът на резервацията потвърждава съгласието си и приема условията на получената от Хотелиера оферта за настаняване в Хотел ”Oasis Resort & SPA” и/или използване на допълнителни услуги. Авансът съставлява задатък по смисъла на чл. 93 от 33Д и служи за доказателство за възникването на резервация (респ. сключването на договор за настаняване).
„Изчакваща резервация“ – резервация за настаняване, по силата на която Титулярът е получил правото да бъде настанен в календарната година, следваща годината в която резервацията е направена. При Изчакващата резервация Хотелиерът има право едностранно да измени възнаграждението за услугите по резервацията, съобразно приетата от него ценова листа за годината, в която услугите по резервацията ще бъдат ползвани.
„Дата на пристигане/настаняване” – денят, в който Хотелиерът се е ангажирал да предостави услугите, предмет на Резервацията.
„Дата на напускане/освобождаване” – денят, до който Хотелиерът се е ангажирал да
предоставя услугите, предмет на Резервацията.
„Нощувки” – нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
„Група“ – пакет от Резервации за повече от 6 помещения, потвърдени едновременно, като отделните резервации могат да включват допълнителни услуги, предлагани в ”Oasis Resort & SPA”.
„Допълнителни услуги“ – всички услуги различни от нощувки, предлагани в ”Oasis Resort & SPA” на Клиентите, по силата на направените резервации или след допълнително заявяване.
„Допълнителни начисления“ – възнаграждения, които Титулярът на резервацията дължи на Хотелиера срещу допълнително използвани Допълнителни услуги, предоставени на Клиентите, настанени въз основа на съответната Резервация.
„Кредитна сметка“ – сметка за дължимите от Титуляра на резервацията Допълнителни начисления за използвани услуги на територията и в търговските обекти на ”Oasis Resort & SPA” от страна на Клиентите, настанени въз основа на неговата Резервация. Кредитната сметка се води от Хотелиера и дава възможност за отложеното заплащане на услугите от страна на Титуляра на резервацията.
“Интернет страница/Официален уеб сайт” – означава единствено интернет страницата, поддържана от Търговеца и достъпна на адрес https://oasis-bg.com/.
„Туристически данък“ – Данък върху нощувките по смисъла на гл.II, раздел VII, чл. 61р — чл. 61т от Закона за местните данъци и такси.
„ДДС” – Данък добавена стойност съгласно законите на Р. България
„Мероприятие“ – пакет от резервации за настаняване на повече от 10 човека в ”Oasis Resort & SPA”, при резервиране на търговски обект на територията на хотела за провеждане на определено събитие.
„Такса“ – предварително определена парична сума (съгласно Приложение № З неразделна част от настоящите Общи условия), съставляваща неустойка по смисъла на чл. 92 от ЗЗД, дължима от Клиента при загубване и/или увреждане на имущество, собственост на Хотелиера, както и в случай на допуснати нарушения на настоящите общи условия и правилника за вътрешния ред на Хотела.

 

II. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Настоящите Общи условия и правила са приложими по отношение на всички Резервации за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги сключени с „Интербилд” ЕООД, ЕИК 131199268, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” № 45, ет. 1, магазин № 5,6, във връзка и по повод настаняване в собствения на дружеството Хотел ”Oasis Resort & SPA”, находящ се в с. Лозенец, Община Царево.
2. Настоящите Общи условия съставляват неразделна част от Резервациите за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги, сключвани между „Интербилд“ ЕООД и Титулярите. Преди да пристъпи към подаване на заявка за резервация и/или изпращане на потвърждение на представена от Хотелиера резервация, отговорност на всяко лице е да се запознае с настоящите общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги в ”Oasis Resort & SPA“.
3. Хотелиерът има право едностранно да променя настоящите общи условия. Измененията се извършват и съобщават по реда на чл. 147б от Закона за защита на потребителите, като обвързват Титулярите по резервациите в предвидените в същата разпоредба случаи.

 

III. БАЗА

1. Сградите и помещенията на територията на Хотел ”Oasis Resort & SPA” са построени съгласно всички нормативни изисквания за строителство на територията на Р. България и са въведени в експлоатация след получаване на всички необходими разрешения за ползване.
2. Хотел ”Oasis Resort & SPA” се състои от сгради с обособени отделни Помещения, групирани по квартал, секция, вход и номер на Помещение, изписани на кирилица (Пример: 1-1-А-1 е апартамент находящ се в квартал 1, секция 1, вход А, апартамент № 1).
3. Номерацията на Помещенията не съответства на етажа, на който съответното помещение се намира.
4. Леглова база – Легловата база е разделена на три части с различна локация и типове помещения за настаняване.
Бутиков хотел „Малтийски замък“ – Двойна стая; Двойна стая Делукс; Едноспален апартамент делукс
Оазис Апарт – Студио Стандарт; Едноспален апартамент Стандарт; Двуспален апартамент Стандарт; Едноспален апартамент Премиум; Едноспален апартамент Премиум с Галерия; Двуспален апартамент Премиум; Двуспален апартамент Премиум с галерия; Триспален апартамент Премиум; Триспален апартамент Премиум с Галерия; Четириспален апартамент Премиум; Луксозно бунгало;
Оазис Парк – Едноспален апартамент; Двуспален апартамент; Триспален апартамент
5. Снимковият материал на легловата база, поместен на официалния сайт на хотела, всички резервационни канали и всички рекламни канали и социални мрежи е изготвен с цел ориентир и/или с рекламна цел, чрез заснемане на конкретни Помещения, част от Хотел „Оasis Resort & SPA”. Снимковият материал не следва и не бива да бъде определящ при избора на помещение за настаняване, а да бъде използван като общ ориентир, доколкото интериора на Помещенията в Хотел „Оasis Resort & SPA” e решен в сходен стил, но с различни цветова гама и големина, както и наличие на различно обзавеждане, локация, големина и изглед на терасата.
6. Разположените на територията на Хотел ”Oasis Resort & SPA” телевизионни приемници и съоръжения са пасивни елементи. Те приемат излъчен от сателитни спътници телевизионен сигнал, като не излъчват никакъв сигнал или електромагнитни вълни.
7. В случай, че не е договорено друго, Хотелиерът има право едностранно да определи конкретните помещения като номерация спрямо резервирания тип, в които да бъде извършено настаняване по всяка конкретна резервация. Хотелиерът има право да определи броя на Клиентите, които да бъдат настанени във всяко помещение, без да превишава максималния капацитет за настаняване за всяко конкретно помещение.
8. Хотелиерът може да предостави допълнително легло, ако в момента, в който това е поискано, той разполага с такова. Допълнително легло може да бъде предоставено, единствено при преценка от страна на Хотелиера, че поставянето му в конкретното помещение е възможно. За предоставянето на допълнително легло се дължи възнаграждение, съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия, освен ако цената по Резервацията не включва тази услуга.
9. Бебешка кошара.
Деца под 12г се настаняват безплатно, когато използват съществуващата леглова база или бебешка кошара.
За предоставяне на бебешка кошара, при подаване на заявка за резервация, Клиентът трябва задължително да отбележи нуждата от бебешка кошара и да посочи, че резервацията включва настаняване на дете до 12 годишна възраст.
Във всяко помещение може да бъде поставена най-много една бебешка кошара.
Хотел ”Oasis Resort & SPA” разполага с ограничен брой бебешки кошари, които могат да бъдат предоставени за използване напълно безплатно до изчерпване на количествата.
В случай, че Титулярът не е заявил желанието си да използва бебешка кошара при подаването на заявка за резервация, Хотелиерът не гарантира за възможност за предоставяне на такава при изявяване на желание при настаняването.
10. При настаняването си Титулярът получава магнитна карта за достъп или ключ, с които може да отваря единствено помещението, в което е настанен. Магнитната карта осигурява достъп до наетото от Клиента помещение в бутиков хотел „Малтийски замък“ до 12:00 часа на Датата на напускане, а ключовете осигуряват достъп до наетото помещение в част Оазис Апарт и Оазис Парк до 12:00 часа на датата на напускане. При настаняване в хотел ”Oasis Resort & SPA”, Титулярът получава и чипове/магнитни карти за достъп до затворената част на комплекса, съобразно броя на предоставените му ключове / магнитни карти за достъп до помещението за настаняване.
Чипът/магнитната карта за контрол на достъпа осигурява достъп на Клиентите до всички търговски обекти в хотел ”Oasis Resort & SPA”
11. Титулярът е длъжен да върне ключ картата, чип и/или ключа на рецепцията при напускане на Хотел ”Oasis Resort & SPA”. При загуба на карта или ключ, Титулярът дължи заплащане на Такса, съобразно Приложение № 3, към настоящите Общи условия.
12. При напускане на хотел „Малтийски замък“, гостът е длъжен да заплати на рецепция ползвания минибар. Оспорване на консумацията от минибара се приема и обсъжда само в деня на установеното разминаване.
13. При настаняване, във всяко Помещение са предоставени за ползване спално бельо, кърпи и хотелски консумативи, според броя на настанените в Помещението Клиенти, съобразени с капацитета на броя гости на конкретното помещение.
Почистване, смяна на спално бельо и хавлии:
14. Почистване на апартаменти – ежедневно. Хотелиерът не е задължен да осигури фиксиран час на почистване
Хотел „Малтийски замък“ – смяна на спално бельо: всеки ден, смяна на хавлии: всеки ден
Оазис Премиум апартаменти – смяна на спално бельо: след всяка трета нощувка, смяна на хавлии: всеки ден
Оазис Стандарт апартаменти – смяна на спално бельо: след всяка трета нощувка, смяна на хавлии: след всяка трета нощувка
Оазис Парк апартаменти – смяна на спално бельо: след всяка трета нощувка, смяна на хавлии: след всяка трета нощувка

 

IV. ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

1. Цените, предлагани в хотел „Oasis Resort & SPA” се определят съгласно актуалната ценова листа за конкретната година, съставляваща Приложение № 1 към настоящите Общи условия и актуализирана в резервационната система на официалния сайт на хотела. Хотелиерът има право едностранно да променя тези цени.
Конкретната цена по всяка получена заявка за резервация се определя от хотелиера с изпращането на оферта за Резервация, съгласно параграф VI,T.1.3 от настоящите Общи условия.
2. Хотелиерът има право едностранно да променя началната и крайната дата на всеки ценови период за всяка календарна година без това да променя вече направените и платени резервации.
3. Актуалната ценова листа на хотел ”Oasis Resort & SPA” се публикува до 1-ви Февруари на годината, за която се отнася.
Резервации потвърдени преди датата на публикуване на ценовата листа за желания период, се калкулират по действащата в момента на потвърждаване на Резервацията ценова листа.
За Изчакващи резервации, цените по които не са потвърдени от страна на Хотелиера, след приемане на ценовата листа за периода, за който Резервацията е направена, Хотелиерът си запазва правото да актуализира възнаграждението по резервацията спрямо актуалната ценова листа за периода на настаняването по Резервацията.
4. В случай, че Резервацията е потвърдена от Титуляра 4 (четири) или повече месеца преди Началната дата на настаняването, Хотелиерът има право едностранно да измени размера на възнаграждението по нея, като промяната не може да бъде по-голяма от 5% (пет процента) от възнаграждението на резервацията.
5. В случай на законодателни промени, водещи до промяна на размерите на данъци и/или такси, дължими от Хотелиера за предоставяните от него услуги, той има право едностранно да измени възнагражденията за настаняване по всички направени и бъдещи резервации.
6. Хотелиерът има право едностранно да определя цени, различни от обявените в ценовата листа и в настоящите Общи условия за предоставяне на услуги през дните на официалните празници, за периоди, предшестващи и следващи дни на официални празници, както и за други периоди, изрично определени от него.
7. Хотелиерът има право да предоставя специални оферти и ексклузивни ценови предложения при директни запитвания на свои корпоративни и индивидуални клиенти, независимо от обявените цени (и др. условия) за настаняване, изпратените оферти за резервации и направени резервации от трети лица.
8. Цените за предоставяните допълнителни услуги, като хранене, Room Service и др. са посочени в Приложение № 2 към настоящите Общи условия, като са изложени на определени места в хотел „Оasis Resort & SPA” и се предоставят при поискване.
9. Цените посочени в Приложение № 1 към настоящите Общи условия и публикувани в Сайта на хотел ”Oasis Resort & SPA” са калкулирани по периоди и са различни за различните типове помещения.
Посочените цени са за една нощувка в конкретния вид Помещение.
При подаване на заявка за резервация е възможно да бъде заявено предоставяне на храни, напитки и използване на други допълнителни услуги, чрез отбелязване на избора в определените полета във формата за заявка. При заявяване използването на такива услуги, възнаграждението за тяхното предоставяне се начислява при формирането на възнаграждението по резервацията.
При изготвянето на оферта за резервация, могат да бъдат начислени такси за минимален престой, за анулация на резервацията, депозити за ползване на заявени услуги и др.
Веднъж избрани периода, типа помещение и допълнителните услуги, крайната цена на заявката, която ще се съдържа в офертата за резервация, ще бъде вписана. Цените, посочени на Сайта, са формирани в BGN, но са посочени в EUR и други видове валути в резервационната система.
Всички плащания се извършват в BGN. Калкулирането от чужда валута в български лев, се изчислява в зависимост от официалния курс на БНБ за деня, в който се извършва плащането.
Цените посочени на уебсайта на хотел ”Oasis Resort & SPA” или на други интернет страници не обвързват Хотелиера при изпращане на индивидуални или други оферти за резервации. Цената за всяка резервация обвързва Хотелиера от момента на изпращане на оферта за резервация, до изтичане на срока за нейното приемане/потвърждение от страна на Титуляра.
10. Цената за нощувка включва:
– Наемната цена за нощувка за конкретно Помещение;
– достъп до Wi-Fi или кабелен интернет в Помещението;
– детска анимация;
– ползване на чадъри и шезлонги, както следва:
* двойна стая или апартамент в хотел „Малтийски замък”: 1 чадър + 2 шезлонга на плажа
* студио: 1 чадър + 2 шезлонга на плажа
* едноспален апартамент: 1 чадър + 2 шезлонга на плажа
* едноспален апартамент с галерия: 2 чадъра + 4 шезлонга на плажа
* двуспален апартамент: 2 чадъра + 4 шезлонга на плажа
* двуспален апартамент с галерия: 3 чадъра + 6 шезлонга на плажа
* триспален апартамент: 3 чадъра + 6 шезлонга на плажа
* триспален апартамент с галерия: 4 чадъра + 8 шезлонга на плажа
* четириспален апартамент: 4 чадъра + 8 шезлонга на плажа
* бунгало: 2 чадъра + 4 шезлонга на плажа
– право на ползване на паркомясто в подземен или открит паркинг;
* двойна стая или апартамент в хотел „Малтийски замък” – 1 паркомясто
* студио – 1 паркомясто
* едноспален апартамент – 1 паркомясто
* едноспален апартамент с галерия – 1 паркомясто
* двуспален апартамент – 1 паркомясто..
* двуспален апартамент с галерия – 1 паркомясто
* триспален апартамент – 2 паркоместа
* триспален апартамент с галерия – 2 паркоместа
* четириспален апартамент – 2 паркоместа
* бунгало – 2 паркоместа
– при резервиране на помещение в бутиков хотел „Малтийски замък”, в цената е включена закуска за всички настанени гости в конкретното помещение, съобразно капацитета му. Закуска се сервира всяка сутрин последваща нощувка.
– ДДС;
– туристически данък;
– туристическа застраховка.

 

V. ПРОМОЦИИ

1. Хотелиерът има право по своя преценка да изготвя промоционални пакети за определени от него периоди и с определена продължителност, през които да предоставя услугите при условия, различни от обявените с настоящите общи условия.
2. Настоящите общи условия не се променят и се прилагат по отношение на резервации, направени при промоционални условия, доколкото не противоречат на индивидуално постигнатите договорки.
3. При обявяването на пакетни предложения при промоционални условия, цените на вече потвърдените резервации не се променят.
4. При настаняване Хотелиерът може да презентира и предостави на своите клиенти ваучери за подарък, както и индивидуални промокодове за допълнителни отстъпки за бъдещи резервации.
5. Хотелът може да презентира и продава на своите клиенти допълнителни услуги на промоционална цена.

 

VI. РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Заявка за резервация
1.1. Заявките за резервации се извършват по един от следните начини:
– чрез попълнена и изпратена Заявка за резервация, направена на интернет страницата на Хотел ”Oasis Resort & SPA” – https://oasis-bg.com/
– по телефон на телефонен номер +359 (0) 884 797900 или +359 (0) 887 797958
– по електронна поща на следните електронни адреси: reservation@oasis-bg.com (индивидуални гости) или booking@oasis-bg.com (контрагенти, групи, мероприятия, туроператори).
1.2. За да бъде направена заявка за резервация, е необходимо да бъдат попълнени следните данни: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, дата на пристигане, брой клиенти (с упоменаване на броя на децата и тяхната възраст) и брой нощувки.
При настаняване в повече от 6 помещения Титулярът трябва да предостави списък с данните по предходното изречение за всички лица, които предстои да бъдат настанени.
Предоставените от Титуляра данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
1.3. В срок от 48 (четиридесет и осем) часа след изпращането на заявка за резервация по някой от начините, описани в т. 1, съдържаща информацията по т. 1.2, Хотелиерът следва да изпрати потвърждение за резервация, съдържащо информация относно типа помещение, броя на очакваните възрастни и деца, периода на настаняване, дължимото възнаграждение, услугите, предоставяни срещу посоченото възнаграждение, условията и сроковете за плащане на възнаграждението, номер и дата на офертата за резервация, имената на Титуляра, телефон и електронен адрес за връзка с Хотелиера. В зависимост от избрания начин на плащане Хотелиерът следва да изпрати проформа фактура .
Ако потвърждението/ята не съдържа/т информация по някой от изброените въпроси, се прилагат настоящите общи условия.
В случай, че в срок от 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на заявката не бъде получено потвърждение за резервация, подалото заявката лице следва да се свърже с Хотелиера на посочените в официалния сайт телефони за резервации и електронни адреси.
1.4. Освен ако изрично не са уговорени други условия за конкретната резервация, в зависимост от избрания начин на плащане, в хода на завършване на резервацията в резервационната система при разплащания с кредитна/дебитна карта, или в срок от 5 (пет) работни дни от деня на получаване на проформа фактурата по резервацията по т. 1.3. за разплащания по банков път, Титулярът може да я потвърди чрез заплащане на Аванс, равняващ се на процент от общото дължимо възнаграждение по резервацията с включен ДДС, както следва:
* 30% Аванс от общата дължима сума с включен ДДС;
* 70% доплащане се извършва спрямо анулационната политика за съответния период на настаняване, посочени в ценовата листа и/или оферта за конкретната резервация.
При заявена дата на настаняване след по-малко от 5 дни, считано от датата на получаване на заявката за резервация, резервацията се счита потвърдена, само ако Титулярът заплати 100% (сто процента) от възнаграждението по резервацията с включен ДДС, по банков път в срок от 24 (двадесет и четири) часа от получаване на проформа фактура за резервация, или чрез кредитна/дебитна карта при завършване на резервацията си в системата за резервиране, но не по-късно от деня, предхождащ Датата на настаняване.
1.5. Резервацията се счита за потвърдена и обвързва Хотелиера, само ако пълната дължима сума по аванса бъде платена в съответния срок по точка 1.4.. В случай, че сумата по депозита не бъде платена в посочения срок, то резервация не възниква, освен в случаите, когато изрично е уговорено друго.
1.6. Преди да заплати аванс, Титулярът е длъжен да провери верността на информацията в потвърждението за резервация от Хотелиера.
1.7. Писмо, документ или потвърждение, което може да послужи за издаване на виза за временно пребиваване на територията на Р. България, се издава само за валидно възникнали, потвърдени резервации, след заплащане на депозит в размер на 30% (тридесет процента) от общата дължима сума с включен ДДС, посочена в офертата за резервация по т. 1.3.
Писмо, документ или потвърждение във връзка с резервации, направени чрез онлайн резервационни канали се издава след заплащане на аванс в размер на 100% (сто процента) от общата дължима сума по резервацията с включен ДДС. За изготвянето на писмо, документ или потвърждение, което може да послужи за издаване на виза за временно пребиваване на територията на Р. България, се изисква да се посочи в писмен вид следната информация, за всяко лице, което предстои да бъде настанено в Хотел „Оasis Resort & SPA:
– Пълните имена;
– Единен граждански номер/код;
– Паспортни данни – № на паспорта, издател, срок на валидност;
1.8. Промяна в условията на потвърдената от Титуляра резервация е възможна единствено при съгласие на Хотелиера, изразено в нарочно изпратено до Титуляра потвърждение.
1.9. При изготвянето на оферти за резервации, хотелиерът е обвързан от наличието на вече възникнали резервации за ползване на конкретни помещения. Титулярът няма право да избира конкретно помещение от базата на хотел ”Oasis Resort & SPA”, освен в случаите, в които Хотелиерът изрично е потвърдил възможност за резервиране на конкретно помещение.
1.10. Извън случаите на т. 1.9., изр. 2, Хотелиерът има право едностранно да определи Помещението, в което да бъде извършено всяко конкретно настаняване, като то следва да отговаря като описание и характеристика на резервираното Помещение. В тези случаи номерът на помещението, съдържащо се в изпратената оферта за резервация, не обвързва Хотелиера.
2. Начало и край на настаняването
2.1. Настаняването се извършва след 14:00 ч. (понеделник ,вторник, сряда, четвъртък) и след 16:00 (петък, събота, неделя) на датата на настаняване, посочена в резервацията. Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на титуляра на резервацията, както и самоличността на останалите клиенти, ползващи се от нея и след заплащане на остатъка от възнаграждението по резервацията, в случай че то не е платено изцяло.
2.2. В случай, че титулярът по определена резервация желае да бъдат настанени повече лица отколкото са посочени в направената от него резервация, хотелиерът има право да откаже това, в случай че по този начин би се надвишил максималния капацитет на резервираното помещение.
2.3. Резервираните помещения се пазят за клиентите до 09:00 ч. на деня следващ датата на настаняване. След този час за Хотелиерът отпада задължението да настани клиентите при условията на резервацията, като той е свободен да настани трети лица в запазеното за клиентите помещение. В случаите на неявяване на клиентите за настаняване, хотелиерът има право да задържи платените суми по резервацията и при всички случаи да удържи неустойка в размер на цената на минималния престой, в сила за съответния период (Low/Middle/High season).
В случай, че клиентите се явят след датата на настаняване, но преди да е изтекъл срока на настаняване и в случай, че в помещението не са настанени трети лица, по преценка на хотелиерът, може да настани клиентите за времето до датата на напускане, съобразно резервацията.
В случаите, в които Клиентите не са били настанени за част от периода, за който е направена резервацията, по причини независещи от хотелиера, последния не дължи връщане на каквато и да е част от възнаграждението по резервацията, респ. има право да получи възнаграждението по резервацията в пълен размер (в случай, че то не е платено изцяло).
2.4. Напускането на помещенията се извършва не по-късно от 12:00 ч. в деня на освобождаване, посочен в резервацията.
2.5. В случай на настаняване без предварителна резервация, клиентът е длъжен да уведоми хотелиера за точния брой на нощувките, които възнамерява да ползва. В случай, че това не е направено при настаняване, Хотелиерът не се обвързва със „запазване“ на помещението, докато гостът реши относно продължителността на престоя си и не се обвързва да разполага с други свободни помещения в последния момент.
2.6. Ранното настаняване или късното напускане на стаите е възможно в зависимост от заетостта на хотела. В тези случаи се дължи заплащане на допълнително възнаграждение, съгласно Приложение № 2 към настоящите общи условия. Ако клиентът желае ранно настаняване и/или късно освобождаване, той следва да заяви желанието си пред хотелиера, като може да се възползва от него само след потвърждение от страна на хотелиера.
2.7. При неспазване на определения краен час за напускане на хотела, хотелиерът има право да изиска такса за късно напускане. В случай, че хотелиерът не може да установи връзка с клиент, настанен в определено помещение, багажът му ще бъде преместен в помещение за временно съхранение на багаж. В зависимост от времето на съхранение на багажа е възможно начисляването на допълнителна такса за съхраняването на багажа, съобразно Приложение № З към настоящите общи условия.
2.8. В случай че се налага предприемането на действия за освобождаване на помещения, хотелиерът НЕ носи никаква отговорност за загубването или увреждането на вещите на клиентите.
2.9. При напускане на дата по-ранна от крайната дата на престоя заявена в резервацията, хотелиерът НЕ дължи връщане на възнаграждението за неизползваната част от престоя.
2.10. При невъзможност на клиентите да напуснат хотела, поради възникване на форсмажорни обстоятелства като война, блокиране на пътищата, летища, наводнения, срутвания, свличания, стачка и др. обективни причини, независещи от и стоящи извън контрола на клиентите, на хотелиера или на трети лица (напр. туроператори, превозвачи и др.), престоят на клиентите може да бъде удължен до настъпване на благоприятни условия за напускане на хотела. Цената за удължения престой би могла да бъде намалена само в случай, че клиентите не могат да използват всички предлагани в хотела услуги. За допълнителните нощувки титулярът ще може да заплати най-ниската възможна цена за периода.
3. Прекратяване на Споразумението за настаняване.
Анулиране на резервация и такса за анулиране
3.1. Всички анулации на потвърдени резервации, следва да бъдат съобразени с условията за прекратяване на споразумението за настаняване и анулиране на резервация, описани по-долу. Когато анулацията не е съобразена с изискванията на хотелиера, той си запазва правото да начисли допълнителни такси.
3.2. Ако клиентът желае да се откаже от заявка за резервация или потвърдена резервация, той следва да изпрати писмено уведомление до хотелиера по електронна поща следните адреси: booking@oasis-bg.com и reservation@oasis-bg.com. Анулирането на резервация е валидно след получаването на потвърждение от хотелиера, в което е отразена и датата на анулирането.
3.3. Условията по анулиране по периоди, освен когато изрично е договорено друго по конкретната резервация, са както следва: Анулацията се извършва спрямо анулационната политика за съответния период на настаняване посочени в ценовата листа и/или според офертата за конкретната резервация, когато са договорени писмено други условия.
Платения аванс по резервацията се възстановява на клиента в 30-дневен срок от датата на получаване на анулацията в писмен вид на следните адреси: reservation@oasis-bg.com, booking@oasis-bg.com;
Сумата се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.
3.4. Хотелиерът НЕ носи никаква отговорност за суми платени от Титуляра на трето лице, във връзка с и/или по повод резервацията.
3.5. Хотелиерът си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и по други, независещи от него причини. В тези случаи Хотелиерът предлага на титуляра настаняване за друг период при запазване на същите условия и цени или възстановява платените от титуляра суми в 15-дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от страна на титуляра. В тези случаи хотелиерът не дължи допълнително обезщетение.
3.6. Хотелиерът не носи отговорност и не възстановява суми, изван случаите предвидени по т.3.3., в случай, че анулирането на резервации е наложено от възникване на форсмажорни обстоятелства като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън неговия контрол.
3.7. В параграф VI РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 3. са описани условията за Прекратяване на споразумението за настаняване и анулиране на резервация, както и такса за анулиране. В случай, че предоставеният аванс, описан в параграф VI РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 1.4. е недостатъчен да покрие дължимата сума по анулацията на направената и потвърдена резервация, то титулярът е длъжен да заплати пълния размер на таксата за анулиране.
3.8. В случай, че клиентите не са се явили за настаняване до 08:00 ч. на деня, следващ датата за настаняване, то титулярът дължи неустойка в размер на 100% от общия размер на възнаграждението за настаняване.
3.9. В случай, че титулярът на резервацията е възпрепятстван да се възползва от заявените и платени вече услуги, ползването им може да бъде преотстъпено на трето лице, посочено от титуляра, без за това да се изисква допълнително заплащане. За извършване на такова заместване по резервацията, титулярът и избраното от него лице следва да попълнят и подпишат собственоръчно предоставен им от хотелиера документ, съдържащ изявление за заместване в резервацията, като го изпратят по електронен път или чрез куриер (в случай, че хотелиерът поиска това). В случай, че документа е изпратен по електронен път, същия следва да бъде предоставен на хотелиера в оригинал преди настаняването.
След потвърждение от страна на хотелиера, посоченото трето лице става титуляр по резервацията. От този момент новият титуляр може да упражни правото си на настаняване в хотел ”Oasis Resort & SPA”, при условията на резервацията, като за него се пораждат всички задължения, вменени на стария титуляр по силата на направената резервация, породени от използването на услугите предлагани на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” Сумите платени от стария титуляр, направил първоначално резервацията и усвоени авансово от хотелиера се считат платени от заместилото го в резервацията трето лице — нов титуляр.

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. Клиентът може да се възползва от всички допълнителни услуги предлагани на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” според заетостта им
2. В случай, че Титулярът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги извън предлаганите и предварително заявени услуги или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да заяви това при подаване на заявката за резервация. Хотелиерът ще направи всичко възможно, за да удовлетвори изискванията относно настаняването, но не гарантира безусловно изпълнението на останалите предявени желания.
3. Услугите предлагани като допълнителни в хотел ”Oasis Resort & SPA” са подробно описани и представени в Приложение № 2 към настоящите Общи условия.
4. При заявяването на определен брой и вид услуги от клиента, те могат да бъдат променяни след като клиента писмено уведоми хотелиера и получи потвърждение за направената промяна. Когато тези промени се отразяват на крайната стойност на услугите, която клиентът дължи на хотелиера, клиентът е длъжен да покрие загубите или разликата в цената, възникнала поради направената промяна.
5. При заявяването и ползването на предлаганите в Хотел „Оasis Resort & SРА” услуги, отговорност на клиента е да подбере естеството, вида и честотата на ползване на тези услуги, така че същите да не застрашават и/или увреждат психическото и/или физическото му здраве. При извършване на преценката, клиентът е длъжен да отчете спецификите на физическото си и/или психическо здраве и моментното си състояние (напр. напреднала или рискова бременност, чувствителност към използвани в басейните соли и др. препарати, непоносимост към специфични храни и др.).
6. Хотелиерът не носи отговорност за услугите, ползвани от клиента извън територията на хотела и/или предоставяни от трети лица на или извън територията на хотела.

 

VIII. ПЛАЩАНИЯ

1. Определеният с раздел VI. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 1.4 срок за заплащане се прилага, независимо от избрания от титуляра начин на заплащане. Плащането се счита извършено в деня на постъпване на сумите по сметка на хотелиера или на място. Титулярът може да заплати дължимите от него суми по някой от следните начини:
* по банков път – по банкова сметка на Интербилд ЕООД, ЕИК 131199268 при банка „Обединена българска банка“ АД, клон Граф Игнатиев, гр. София, бул. „Граф Игнатиев“ №40, ВIС: UBBSBGSF, сметка в лева IBAN BG59UBBS80021053777320, в евро IBAN BG77UBBS80021431956910; основание за превода: номер на резервацията и имената на титуляра, посочени в получената от него проформа фактура по резервацията;
* в брой на място в хотела за суми не по-големи от 9 999 BGN, като общото възнаграждение по резервацията не трябва да надвишава 9 999 BGN. Суми надвишаващи 9 999 BGN следва да бъдат заплатени по банков път. Плащания в брой се приемат в националната валута на Р. България или в EUR, като се прилага официалния курс на БНБ за деня.
* разплащане с кредитни карти на място— Master Card, Maestro, Visa, Visa Electron.
* разплащане с виртуален пос през резервационната система на официалната интернет страница на хотела с дебитна или кредитна карта Visa и Master Card.
2. В случай на неизпълнение на условията по раздел VI РЕЗЕРВАЦИЯ точка 1.4. изпратената от хотелиера оферта за резервацията се счита за непотвърдена, като той престава да бъде обвързан със съдържащите се в нея условия.
3. При плащания, които не са постъпили в указаните срокове в раздел VI. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 1.4, Хотелиерът има право да удължи срока за потвърждаване на офертата, като увеличи размера на първоначално посочената дължима авансова сума по резервацията.
4. При настъпила промяна в броя на резервираните помещения, хотелиерът има право да промени първоначално оферираните цени на нощувка.
5. Клиентите, които се настаняват в хотел ”Oasis Resort & SPA” без предварителна резервация са длъжни да заплатят цялата дължима сума по резервацията в момента на настаняване.
6. Авансово платената сума по резервацията, може да бъде усвоена при крайно плащане по настаняването само и единствено за услугата „Нощувки”. Този аванс не може да послужи за плащане на допълнително използвани услуги като например хранене, СПА, фитнес и др.
7. Хотелските начисления по кредитната сметка се заплащат незабавно при предявяване пред титуляра на покана за това, освен ако са договорени други правила и условия. При забавяне на плащането хотелиерът има право да начисли лихва в размер на 5% от стойността на настаняването и всички ползвани допълнителни услуги. Хотелиерът има право да претендира пропуснати ползи в по-голям размер.
8. Хотелиерът има право да изисква детайли и право да оторизира суми от валидна кредитна карта, като гаранция за усвояването на аванс по направена резервация. Хотелиерът ще усвои суми по направените резервации в срокове посочени в раздел VI. РЕЗЕРВАЦИЯ, точка 1.4. В случай, че по оторизираната кредитна карта няма налични суми в момента на усвояване на аванса по резервацията, офертата за резервация се счита оттеглена от хотелиера и престава да бъде валидна.
9. При настаняване хотелиерът има право да поиска оторизиране за сума по кредитна карта или заплащане на депозит, който да послужи за плащане на допълнително начислени възнаграждения за услуги, които могат да бъдат ползвани по време на престоя. При престой по-дълъг от 7 нощувки, хотелиерът има право да определи размера на депозита на база предполагаеми начисления на ден. В случай, че начислената сума за допълнителни услуги надвишава оторизираната сума или предоставения депозит, Хотелиерът има право да изиска пре-оторизация. В случай, че такава оторизация не е възможна Хотелиерът може да изиска друг метод на разплащане или да бъде предоставен депозит. При неспазване на тези изисквания, Хотелиерът има право да ограничи достъпа на ползващите се от съответната резервация клиенти до резервираното помещение.
10. Всички начислени и неплатени суми по време на престоя следва да бъдат заплатени най-късно в деня на напускане. По избор на титуляра, това може да стане чрез оторизираната сума по кредитна карта, приспадане от платения депозит или чрез плащане в брой. В случай, че оторизираната сума по кредитна карта или депозит не бъдат усвоени, то те се възстановяват на титуляра. Хотелиерът не носи отговорност за срока, в който оторизираната сума по кредитна карта се възстановява на титуляра, доколкото това е отговорност на конкретната банка издател на кредитната карта.
11. Титуляр, който има незакрити и неплатени задължения към хотелиера, не може да направи последваща резервация, преди да заплати вече дължимите суми. В този случай, след заплащане на дължимите суми, резервация от страна на титуляра се допуска единствено при заплащане на аванс в размер на 100% от стойността на резервацията.
12. Възстановяването на суми за услуги, ползването на които е заявено и потвърдено, но те не са използвани или са използвани частично по вина на хотелиера или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на титуляра потвърдителни документи със съответно нанесени и заверени от представители на хотел ”Oasis Resort & SPA” детайли, от които е видно, че съответната услуга не може да бъде предоставена или предоставена, съобразно изискванията на клиента.
13. Сумите платени за ползването на услуги, които са заявени от титуляра и потвърдени от хотелиера, но не са използвани или са използвани частично по решение на клиента, НЕ подлежат на възстановяване.
14. В раздел VI РЕЗЕРВАЦИИ, т. 3 са описани условията за прекратяване на споразумението за настаняване и анулиране на резервацията, като е посочен размера на дължимата такса за анулация. В случай, че Авансът по раздел VI РЕЗЕРВАЦИИ, т. 1.4. , предоставен от титуляра, е недостатъчен да покрие размера на таксата за анулация на резервацията, титулярът е длъжен да доплати необходимата сума до пълния размер на таксата за анулация.
15. Всички плащания за услуги по настаняване и допълнителни услуги, предлагани на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” (включително, но не само заплащане на възнаграждения за услуги, извършване на авансови плащания, предоставяне на депозити и др.), се извършват в BGN. В случай че конкретно плащане се извършва от титуляра с платежно средство в друга валута, то всички разноски по превалутиране на наредената сума, разлики от промени на курса, такси за превода и др. са за сметка на титуляра.

 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ

1. Хотелиерът има право да приема за провеждане на територията на Хотел „Oasis Resort & SPA” мероприятия, по предварително одобрен от хотелиера график, който е на разположение на клиентите при поискване, преди изпращането на потвърждение за резервация или от рецепцията на хотела.
В случай, че клиентът не желае по време на неговия престой да бъдат провеждани организирани мероприятия, той следва писмено да упомене това изискване в изпратената от него заявка за резервация.
2. При правене на резервация за настаняване в хотел “Oasis Resort & Spa” на група по повод организирано мероприятие, хотелът има право да изготви индивидуална оферта с индивидуални условия за плащане за конкретното организирано мероприятие.
3. При резервиране на дата за мероприятие в търговските обекти, заведенията за хранене, ресторантите и баровете клиентът дължи авансово плащане, съгласно индивидуално изпратените условия на избраното заведение за осъществяване на тържество. Запитване за мероприятие НЕ поражда резервация на желаната дата в съответния търговски обект. От момента на получаване на аванс, датата в съответния търговски обект се резервира за клиента.
4. При организиране на мероприятия, право да предоставя и продава храни и напитки на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” има единствено Хотелиера Внасянето на храни и напитки на територията на заведенията за хранене, ресторантите и баровете е строго забранено, освен ако това не е изрично включено чрез съгласие в договора за организираното мероприятие. В случай, че клиентът има постигнато споразумение с хотелиера за друго, то внесените храни и напитки трябва да са придружени със сертификат за качество и валиден платежен документ с дата на събитието или не по-ранна от 5 дни преди деня на неговото провеждане. Хотелиерът не носи отговорност за качеството на храните и напитките, внесени от клиентите на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” и на територията на заведението, в което уговорено се провежда организираното мероприятие.
5. При организиране на мероприятия от трети физически или юридически лица, както и техни подизпълнители, достъпът на същите се регулира и одобрява от управлението на хотел ”Oasis Resort & SPA” в писмена форма. За целта, управлението на хотел ”Oasis Resort & SPA” следва да получи писмено запитване, съдържащо всички параметри и детайли като:
– Естество на мероприятието;
– Дата за провеждане на мероприятието;
– Часови диапазон на мероприятието;
– Необходим период за подготовка на мероприятието;
– Продължителност на мероприятието;
– Брой участници в мероприятието;
– Брой на необходимите помещения за настаняване на участниците в мероприятието;
– Брой на необходимите паркоместа за участниците в мероприятието;
– Списък с физически или юридически лица, както и техни подизпълнители, на които ще трябва да бъде осигурен достъп в хотел ”Oasis Resort & SPA”;
– Вид и технически параметри на озвучаването за мероприятието;
– Необходимост от специфични услуги и апаратура, които изискват предварителна подготовка;
– Заявяване на необходимата електрическа мощност за провеждане на мероприятието;
– Специални нужди на участниците в мероприятието;
– Необходимост хотел ”Oasis Resort & SPA” да съхранява материали, техника и оборудване собственост на клиента и/или организаторите на мероприятието;
– Необходимост от промяна в интериора или екстериора на хотел ”Oasis Resort & SPA”,
– Договорености за предоставяне на храни и напитки;
– Информация, относно заснемането с рекламна или търговска цел на видео клипове и др. рекламни материали.
6. Всички условия, споразумения, задължения и права на двете страни се описват в договор, който допълнително се подписва от хотелиера и от титуляра на мероприятието.

 

Х. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ. РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ

1. Разположените на територията на Хотел „Oasis Resort & SPA” търговски обекти, заведения за хранене, ресторанти и барове се оперират от лица, различни от хотелиера. Тези лица са трети в отношенията между клиентите и хотелиера, като последния не носи отговорност за техните действия и/или бездействия, изпълнение на законовите им задължения и др. По силата на сключените с хотелиера договори, лицата опериращи търговски обекти на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” са поели задължение да извършват развиваната от тях дейност в съответствие с всички приложими законови разпоредби.
2. Клиентите на търговските обекти, заведенията за хранене, ресторантите и баровете, които не са клиенти на хотел ”Oasis Resort & SPA”, нямат право на безплатен достъп до платената зона на плажа. Те могат да използват шезлонг и чадър в платената зона на плажа, срещу заплащане на възнаграждение. Те НЕ могат да използват шезлонг и чадър в платената зона на басейна, който е собственост на “Oasis Resort & Spa”.
3. Внасянето на храна и напитки на територията на заведенията за хранене, ресторантите и баровете е строго забранено.
4. Клиентите, настанени в хотел „Оasis Resort & SPA”, имат право, без допълнително заплащане, да използват услуги по детска анимация или да се възползват срещу заплащане от организираната на територията на хотела детска градина. Тези услуги се предоставят и организират от търговски обект ,Детска градина“ в хотел „Оasis Resort & SPA”.
Услугите по детска анимация се предоставят при условията предвидени в раздел XII ПОВЕДЕНИЕ, т.2 Деца и юноши, по долу
5. Преди приемане на децата за детска анимация, служителите на детската градина са длъжни да им разяснят правилата за престой и участие в заниманията, както и тяхната продължителност.
6. В случай, че с поведението си, дете застрашава безопасността и/или спокойствието на другите участници в заниманията, служителите на детската градина имат право да прекъснат престоя му, като го предадат на родителите му и обяснят причините за своите действия.

 

XI. ПЛАЖ. ПЛАЖНА ИВИЦА. БАСЕЙНИ

1. Лицето, поддържащо плажа, разположен непосредствено до Хотел „Оasis Resort & SPA” е трето спрямо отношенията между хотелиера и клиентите. То е юридическо лице, различно от хотелиера, поради което последния не носи отговорност за неговите действия и/или бездействия, изпълнение на законовите му задължения и др.
2. Хотелиерът е постигнал договореност за използването на чадър и шезлонги на плажа от клиентите на хотела, без допълнително заплащане за достъп до плажа.
В случай, че след възникване на резервация, управлението и поддръжката на плажа бъде предадено на лице, различно от настоящия концесионер, хотелиерът ще положи всяка разумна грижа за осигуряване на безплатен достъп до плажа на своите клиенти.
3. Плажът, разположен до хотел „Оasis Resort & SPA” е зона с максимално обезопасяване по смисъла на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП). За максималното обезопасяване, са осигурени спасителни постове, спасителни станции, медицински и реанимационни пунктове. На местата по предходното изречение, се поставят табeли с информация по чл. 14, ал. 2 от НВДОВП.
4. Лицето, стопанисващо плажа, ежегодно разработва програма за организацията на водноспасителната дейност, като я представя за съгласуване от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Програмата съдържа мерките за обезопасяване на плажа, както през летния сезон (от 1 юли до 31 август) , така и извън него, както и режима на обезопасяване на отделните участъци от плажа и прилежащата му акватория, през различните периоди от годината. Мерките за обезопасяване на плажа и режима на обезопасяване са посочени на видно място при спасителните постове, при администрацията на плажа и при входовете към него.
5. При наличието на разкрити спасителни постове, през определен период от годината, в тях се дават ежедневни дежурства за времето от 08:00 ч. до 18:00 ч. За времето на дежурството, спасителните постове и спасителните станции обявяват моментното разрешение или забрана за къпане, посредством международната флагова сигнализация. Означенията на флаговата сигнализация са посочени на таблата по чл. 14, ал. 2 от НВДОВП
6. Всички посетители на плажа (независимо, дали са настанени в Хотела или не) са длъжни да съобразяват поведението си с изискванията на чл. 26 от НВДОВП, а именно: да се къпят само в зоната на спасяване на разрешените и максимално обезопасени водни площи; да обличат спасителни жилетки при обучение и практикуване на водни спортове и при използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел; да не претоварват плавателните съдове; да не скачат от плавателните съдове и бреговите съоръжения, непригодни за тази цел; да не се доближават до движещи се и закотвени плавателни съдове; да не ползват гребни и моторни плавателни съдове в зоната, определена за къпане; да не преместват и да пазят от повреждане табелите, сигналните средства и спасителните съоръжения; да не плуват зад ограничителните плажни знаци; да не замърсяват водата и крайбрежните площи; да паркират превозните средства само на определените за това места и да не ги мият в къпалните места или в близост до тях; да спазват нарежданията на личния състав на спасителните постове и станции; да не допускат къпане в охраняеми водни площи на деца под 10-годишна възраст без придружител.
7. При посещение на плажа и/или басейните в Хотел „Oasis Resort & SPA”, децата следва да бъдат придружавани от възрастен.
Лицата, придружаващи деца на плажа и/или басейните са длъжни да съблюдават поведението на придружаваните от тях деца, да отговаря на правилата за безопасност, като не допускат действията на децата да създават опасност за тяхното или на другите посетители здраве и/или живот.
8. Всеки Клиент на Хотел ”Oasis Resort & SPA” има право безплатно да ползва шезлонги и чадъри, находящи се в платената зона на плажа. Това право може да бъде упражнено при наличие на незаети шезлонги и чадъри, като Хотелиерът няма задължението да осигури допълнително шезлонги и/или чадъри, в случай че всички налични към определен момент са вече заети.
Гостите на Клиенти на Хотел „Oasis Resort & SPA” нямат право на безплатен достъп до платената зона на плажа. Те могат да ползват шезлонг и чадър в тази зона срещу заплащане на съответното възнаграждение.
9. Гостите на „Oasis Resort & Spa” могат да получат плажни хавлии на сърф училището на плажа срещу депозит, който подлежи на връщане срещу върната хавлия. От депозита се ударжа такса за всяка смяна на хавлия. Забранява се използването на предоставените в помещенията за настаняване хавлиени кърпи и халати на плажа и на басейна.
10. В зоната на плажа се предлагат допълнителни услуги, като ползване на шатри, сърф училище, СПА процедури, водни забавления и др., за които се дължи отделно възнаграждение
11. Хотелиерът и/или стопанинът на Плажа нямат задължението да осигурят на клиентите възможност за ползване на зоната от плажа, определена за свободно разполагане на плажни принадлежности, съгласно Наредбата за категоризиране на плажовете.
12. Оставянето на каквито и да било лични вещи, като знак за запазване на шезлонги и чадъри от Клиентите на хотел ”Oasis Resort & SPA”, е строго забранено. Хотелиерът и стопанинът на Плажа запазват правото си, в случай на оставени лични вещи без надзор за повече от 1 астрономически час, да ги преместват за съхранение при администрацията на плажа. При предприемане на действия по преместването на вещи по предходното изречение, Хотелиерът НЕ носи никаква отговорност за загубването или увреждането вещите на клиента.
13. Хотелиерът и/или неговите служители нямат задължението и НЕ носят никаква отговорност при загубване или увреждане вещите на Клиента, в случай че същите са оставени без надзор на територията на плажната зона.
14. Клиентите на хотел ”Oasis Resort & Spa”, могат да използват услуги предоставени им от администрацията на плажа като водни моторни средства (напр. джет), водни забавления и атракциони само след като подпишат собственоръчно декларация за безопасност и условия за ползване на моторни съоръжения в зоната на плажа.
15. Клиентите на плажната зона и клиентите на хотел ”Oasis Resort & SPA” нямат право да преотдават личните си вещи и да развиват търговска дейност на територията на плажната зона и на хотел ”Oasis Resort SPA”.
16. Хотел ”Oasis Resort & SPA” НЕ носи отговорност и не дължи обезщетение в случаите, когато поради природни явления, форсмажорни обстоятелства като бури, наводнения, стихии и т.н., плажната ивица е негодна за ползване от клиентите на хотел ”Oasis Resort & SPA”.

 

ХII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на клиентите на Хотел ”Oasis Resort & SPA”
1.1. Клиентите и посетителите се задължават да спазват Общите условия и Правилника за вътрешния ред на хотел ”Oasis Resort & SPA”, по време на престоя си.
1.2. Клиентите на хотел ”Oasis Resort & SPA” се задължават да заплащат в определените срокове всички дължими суми за заявените от тях услуги.
1.3. Клиентите и посетителите на хотел ”Oasis Resort & SPA” са длъжни да полагат грижа за опазване на собствеността на хотела. Забранява се изнасянето на предоставено за ползване имущество извън наетите помещения и територията на хотел ”Oasis Resort & SPA”. В случай на вреди и липси се дължи такса, съгласно Приложение № 3 към настоящите общи условия.
1.4. Забранява се изнасянето на хавлиени кърпи и халати извън помещенията за настаняване на хотел ”Oasis Resort & SPA”.
1.5. При временно напускане на наетите помещенията, Клиентите са задължени да се уверят, че прозорците и вратите са затворени и заключени. За времето, когато Клиентът е извън територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” е препоръчително оставянето на ключа или картата за достъп на рецепцията на Хотела.
1.6. При ползване на услугите на хотел ”Oasis Resort & SPA”, Клиентите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите клиенти.
1.7. В случай, че по преценка на Клиент, качеството на предоставяните от хотел ”Oasis Resort & SPA” услуги е незадоволително и не отговаря на стандартите, клиентът е длъжен незабавно да информира за това хотелиера, като посочи ясно основанията за своите оплаквания.
1.8. Клиентите на хотела нямат право да преотдават, изцяло или отчасти, помещенията в които са настанени, нито да ги използват съвместно с трети лица, които не са настанени от Хотелиера.
1.9. Клиентите на хотела нямат право да ползват или да преотдават площите на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” за търговска дейност, провеждане на интервюта или други дейности.
1.10. Клиентите имат право да заявяват ползването на предлагани в Хотел „Oasis Resort & SPA” услуги единствено в работно време на конкретните отдели и служители на хотелиера, пряко ангажирани с предоставянето на тези услуги.
В случай на желание от страна на клиента, той може да заяви използване на определени услуги извън работното време на пряко ангажираните с предоставянето им служители, той следва да заяви това предварително (чрез рецепцията на хотела). В този случай, клиентът дължи допълнително, по-високо заплащане от обичайно дължимото за този вид услуги възнаграждение.
В случай, че услугите и обслужването изисквани от Клиента не кореспондират с официално предлаганите услуги, възможностите на Хотелиера и обслужващия персонал, то Хотелиерът си запазва правото да откаже тяхното предоставяне.
1.11. Внасянето на аудио и ел. техника на територията на Хотела се допуска само в случай, че техниката отговаря на изискванията за безопасност, прилагани на територията на Хотела, като отговорността за безопасно ползване се носи от клиента.
1.12. Клиентът е длъжен да не нарушава спокойствието на останалите клиенти посредством вдигане на шум през целия си престой. В случай на неспазване и в случай на оплакване от други клиенти, хотелиерът запазва правото си да преустанови престоя на възпрепятстващия гост без да дължи възстановяване на платените суми за неоползотворени нощувки.
2. Права и задължения на Хотелиера
2.1. Хотелиерът поема задължението да предостави на Клиентите в пълен обем заплатените услуги, съобразно направената от Титуляра резервация.
2.2. Хотелиерът се задължава да не променя цената на заплатените от Титуляра услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
2.3. При получаване на информация/оплакване за качеството на предоставяните в Хотел ”Oasis Resort & SPA” услуги, Хотелиерът е длъжен да предприеме незабавни мерки за предоставяне на услугите с необходимото качество. В случай, че причината, довела до влошаване качеството на услугите, не може да бъде отстранена, Търговецът е длъжен да уведоми Клиента за това в максимално кратки срокове.
2.4. Хотел ”Oasis Resort & SPA” не носи отговорност за качеството на услугите предлагани и предоставяни от трети лица, независимо, дали те се заявяват и/или предоставят на територията на Хотела или извън нея.
2.5. При настъпили аварии (напр. наводнения, ВИК, ОВ и/или ел. авария и др.), които водят до невъзможност Клиентът да продължи престоя си в помещението, в което е настанен, Хотелиерът е длъжен да настани Клиента в друго помещение на територията на Хотел ”Oasis Resort & SPA”. В случай на невъзможност от страна на хотелиера да осигури друго помещение, в което клиента да бъде настанен, той е длъжен да възстанови платената от титуляра част от възнаграждението, съответна на нощувките по резервацията, които не са реализирани. Хотелът не дължи допълнително обезщетение на клиента.

 

XIII. ПОВЕДЕНИЕ

1. Възрастни
1.1. Клиентите на Хотел ”Oasis Resort & SPA” са длъжни да спазват общоприетите и законови норми за благоприличие и поведение на обществени места.
1.2. Клиентите на Хотел ”Oasis Resort & SPA” са длъжни да пазят чистота на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” и да изхвърлят смет и отпадъци на определените за целта места.
1.3. Клиентите на Хотел ”Oasis Resort & SPA” са длъжни да не нарушават спокойствието на останалите клиенти на хотела.
1.4. При използването на превозни средства на територията на Хотел „Oasis Resort & SPA”, независимо от техния вид, големина, задвижване и др., Клиентите са длъжни да съобразяват скоростта и местата на движение, с оглед естеството на хотела и прилежащите му територии на място за отдих и почивка.
В случай, че при използване на превозни средства, клиентите създават опасност за здравето и/или живота на други лица или за повреждане на имущество, превозните средства се използват на неподходящи (по преценка на служителите на Хотела), места, използват се по начин, създаващ неудобства за останалите посетители, намиращи се на територията на Хотела (по преценка на служителите на Хотела), Хотелиерът, чрез служителите по охрана на Хотела, има право да забрани на клиента използването на превозни средства на територията на хотела.
Забраната по предходното изречение може да бъде наложена и в случай, че избраното от клиента превозно средство, създава шум, изпуска миризми и/или причинява замърсяване, което по преценка на служителите на Хотела причинява неудобства на другите посетители.
В случаите на предходните изречения, при неспазване на наложена забрана за използване на превозно средство, клиентът дължи заплащане на обезщетение, съгласно Приложение № 3 към настоящите Общи условия.
1.5. Забранено е вдигането на шум в часовете за почивка — от 14:00 ч. до 16:00 ч. и след 23:30.
1.6. Тютюнопушенето на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” се регламентира от законовите разпоредби за тютюнопушенето на обществени места на територията на Р. България.
2. Деца и юноши
2.1. Осъществяването на контрол върху спазването на правилника за вътрешния ред на Хотела, правилата за безопасност и поведение на обществени места от страна на децата и юношите е задължение на родителите и/или лицата, които ги придружават.
2.2. Деца на възраст до 12 години нямат право да пребивават в помещенията или на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” без придружаващ ги възрастен.
2.3. Деца на възраст от 12 до 14 години нямат право да пребивават на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” без придружаващ ги възрастен след 21:00 ч.
2.4. Юноши на възраст от 14 до 18 години нямат право да пребивават на територията на Хотел ”Oasis Resort & SPA” без придружаващ ги възрастен след 22:00 ч.
2.5. На територията на плажа и басейните в Хотел ”Oasis Resort & SPA” не се допускат деца без придружители.
2.6. При посещение на плажа и/или басейните в Хотел ”Oasis Resort 8′ SPA”, децата следва да бъдат придружавани от възрастен. Лицата, придружаващи деца на плажа и/или басейните са длъжни да съблюдават поведението на придружаваните от тях деца, да отговаря на правилата за безопасност, като не допускат действията на децата да създават опасност за тяхното или на другите посетители здраве и/или живот.
2.7. При предоставяне на услуги по детска анимация, Хотелиерът носи отговорност за действията и безопасността на поверените му деца, единствено при спазване на всички правила за участие в организирани занимания и/или приемане в детската градина, от страна на техните родители и/или придружители.
Услугите по детска анимация могат да се предоставят и на деца под З г., но само в случай, че те са придружени от възрастен по време на заниманията. В този случай, отговорността за действията и безопасността на децата се носи лично от лицето, придружаващо детето по време на заниманията. Хотелиерът не носи отговорност, в случай на контакт на повереното му дете с болно дете, допуснато до участие в организираните занимания.
Хотелиерът не носи отговорност за дрехи, обувки и/или играчки, които децата са носели при приемането им.
2.8. На територията на Хотел ”Oasis Resort & SPA” се забранява продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст.
2.9. В заведенията за хранене, ресторантите и баровете, след 22:00 ч. не се обслужват лица на възраст под 18, които не са придружени от възрастен. В случай, че такова лице се намира без придружител на територията на заведение за хранене, ресторант или бар след 22:00 ч., по възможност ще бъде уведомен родителя или настойника му с цел предприемане на необходимите мерки за напускане на заведението. При непредприемане на такива мерки, Хотелиерът, по своя преценка, има право да уведоми официалните органи на реда на Р. България.
2.10. При заявяването и ползването от страна на деца и юноши на предлаганите в Хотел „Oasis Resort & SРА” услуги, отговорност на техните родители и/или придружители е да подберат естеството, вида и честотата на ползване на тези услуги, така че същите да не застрашават и/или увреждат психическото и/или физическото здраве на детето и/или юношата. При извършване на преценката, родителите и/или придружителите са длъжни да отчетат спецификите на физическото и/или психическо здраве на детето или юношата и моментното му състояние (напр. чувствителност към използвани в басейните соли и др. препарати, непоносимост към специфични храни и др.).
2.11. Изгубени деца:
В случай на ситуация с изгубено дете – следва да се уведоми незабавно рецепцията на хотела.
Дете – служителите на “Oasis Resort & Spa” провеждат разговор с детето за да се установи къде е настанено/къде са родителите. При невъзможност за установяване се уведомяват органите на реда.
Родител – следва да уведоми незабавно рецепция и охрана за да се пристъпи към установяване местонахождението на детето.
Забранява се отварянето на порталите от гости и собственици, с цел пускането на деца навън.

 

XIV. ЖИВОТНИ

1. При настаняване в Хотел „Oasis Resort & SPA”, се допускат само кучета с тегло до 5 кг. Не се допуска настаняването на котки, папагали, канарчета, хамстери, змии и всякакви други домашни любимци. За всеки нарушител, който се настани с друг вид любимец, без да уведоми хотела предварително, е приложима глоба от 200 лв.
2. Титулярът е длъжен да уведоми хотелиера за желанието, клиент, ползващ се от резервацията, да бъде придружаван от куче, като посочи това в подадената от него заявка за резервация. В този случай, в заявката следва да бъдат посочени и характеристики на домашния любимец, достатъчни за извършване на преценка от страна на Хотелиера за възможността и уместността на допускането му в хотела.
В случай, че хотелиерът прецени, че допускането на описания в заявката за резервация домашен любимец в хотела не е уместно, не отговаря на изискванията за хигиена и/или безопасността на посетителите и др., той може да откаже това.
3. За допускането на домашен любимец на територията на Хотел „Оasis Resort & SPA” НЕ се изисква допълнително възнаграждение.
4. Клиентът е задължен да пази и съблюдава поведението на домашния си любимец по време на целия си престой. Същото такова не трябва да бъде оставяно без придружител, надзор и свободно пуснато. Всички кучета, независимо от породата, следва да бъдат разхождани с подходяща кучешка каишка и повод.
5. При воденето на домашен любимец, е необходимо спазването на всички хигиенни изисквания, по отношение екскрементите на домашния любимец. При неспазване на тези изисквания, Клиентът дължи такса за почистване, съгласно Приложение № 3 към настоящите Общи условия. Такса почистване: 200 лв при всеки установен случай на неспазване на хигиенните изисквания.
6. Животни не се допускат в търговските обекти, офис пространства, зоната на плажа, откритите и закрити басейни на хотел ”Oasis Resort & SPA”.

 

XV. ПАРКИНГ

1. Хотел ”Oasis Resort & SPA” допуска паркирането и престоя на МПС, които имат валидни документи, гражданска отговорност и КАСКО на МПС за всички застрахователни рискове.
2. МПС с фабрично или допълнително инсталирани газови уредби, нямат право да ползват закрития подземен паркинга на Хотела. Те имат право да ползват открития паркинг пред хотела.
3. В цената на нощувката се включва използването на паркомясто както следва:
* двойна стая или апартамент в хотел „Малтийски замък” – 1 паркомясто
* студио – 1 паркомясто
* едноспален апартамент – 1 паркомясто
* едноспален апартамент с галерия – 1 паркомясто
* двуспален апартамент – 1 паркомясто..
* двуспален апартамент с галерия – 1 паркомясто
* триспален апартамент – 2 паркоместа
* триспален апартамент с галерия – 2 паркоместа
* четириспален апартамент – 2 паркоместа
* бунгало – 2 паркоместа
4. В случай, че Клиентът желае да използва повече от едно паркомясто, Хотелиерът предоставя такова единствено по преценка, при възможност и наличност.
5. Влизането в подземния паркинг се осъществява само чрез регистрация на номера на колата на Рецепция. Бариерата се отваря автоматично, разчитайки номера на автомобила. Паркирането в подземния паркинг се осъществява само на места отбелязани със син цвят.
6. Паркирането в Oasis Park се осъществява само на точно обозначените места. Влизането в паркинга Oasis Park става само с паркинг карта, която отваря вратите автоматично. Получава се от рецепция и се поставя на таблото над волана.
7. Хотелиерът не носи отговорност за вреди причинени на МПС, собственост на Клиенти, от страна на трети лица, форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, наводнения, пожари, срутвания и т.н.
8. Гостите на Клиенти на хотел ”Oasis Resort & SPA” нямат право на достъп до паркинга на Хотела.
9. Клиентите на хотел ”Oasis Resort & SPA” нямат право да оставят личното си МПС на територията на паркинга, след края на резервирания в хотела период за настаняване. В случай, че Клиент желае да остави личното си МПС и/или да ползва услугата паркинг, след края на резервирания в хотела период за настаняване, то същият трябва да попита за наличие на подобна възможност директно на рецепция. В този случай, Клиентът може да остави МПС след получаване на съгласие от Хотелиера.

 

ХVI. ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛА ЗА ВЕЩИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ

1. Хотелиерът не носи отговорност за пари, бижута и часовници и др. ценности на Клиента със значителна стойност, оставени без надзор в помещенията за настаняване.
2. Клиентът е длъжен да уведоми хотелиера в случай на наличие в предоставеното му помещение на вещи, които изискват специално внимание и грижа.
При наличието на такива вещи, клиентът е длъжен да предостави инструкция за тяхното съхранение от обслужващия камериерски състав.
Хотелиерът си запазва правото да откаже камериерско обслужване, в случай че стойността на намиращите се в съответното помещение вещи надвишава допустимия лимит на отговорност на Хотелиера или той не е в състояние да предостави необходимите грижи за тези вещи.
При неспазване на режима за уведомяване на Хотелиера за наличието на вещи по изр. 1, по-горе, той не носи отговорност за тяхната цялост и правилно третиране.
3. В помещенията за настаняване е забранено съхраняването на лично оръжие, взривни и/или лесно запалими вещества, наркотични вещества, прекурсори, както и всякакви вещества и вещи, чието съхранение, притежание и/или използване е поставено под особен режим или друга форма на надзор, съгласно законите на Р. България и/или задължителните за Р. България актове на ЕС.
При установяване наличието в наето помещение на вещи и/или вещества по предходното изречение, Хотелиерът има право да изиска от настанените в него лица предприемане на незабавни мерки за отстраняване на тези вещи и/или вещества.
В случай, че гореописаните изискванията не бъдат спазени, Хотелиерът си запазва правото да прекрати престоя на Клиента и да уведоми органите на реда на Р.България.
4. Клиентите на Хотел ”Oasis Resort & SPA” могат да съхраняват лични вещи в индивидуални сейфове, разположени в зоната на рецепцията на хотела.
5. Хотелиерът си запазва правото да откаже да приеме за съхранение вещи, за които преценява, че стойността им надвишава допустимия лимит на отговорност на Хотелиера или той не е в състояние да предостави необходимите грижи за тези вещи.
6. Хотелиерът не приема на съхранение лично оръжие, взривни и/или лесно запалими вещества, наркотични вещества, прекурсори, както и всякакви вещества и вещи, чието съхранение, притежание и/или използване е поставено под особен режим или друга форма на надзор, съгласно законите на Р. България и/или задължителните за Р. България актове на ЕС. Не се приемат за съхранение храни и напитки, както и вещи, чийто срок на годност е по-малък от срока, за който Клиентът желае да ги остави за съхранение.
7. В случай на установена от Клиента повреда или липса на вещ, той трябва незабавно да уведоми персонала на Хотела. Хотелиерът предприема незабавни мерки по уведомяване на официалните органи на реда. В тези случаи, Клиентът е длъжен да предостави на органите на реда всички необходими документи и информация за индивидуализиране на вещта, доказване на нейната стойност и известните му обстоятелства във връзка с повреждането или липсата. Клиентът е длъжен да спази всички законови срокове и срокове по договори за застраховка за уведомяване на съответните органи и/или лица за възникналата щета и/или липса.
8. В случай, че при напускане на Хотел „Oasis Resort & SPA” Клиентът забрави свои вещи в помещенията за настаняване, той следва да уведоми Хотелиера в рамките на 3 дни след датата на напускане на Хотела. След изтичане на този срок, Хотелиера няма задължението да издирва и съхранява забравените от Клиента вещи.
9. Откритите след напускане на помещенията хранителни продукти и напитки, не се съхраняват.
10. Хотелиерът съхранява забравени от Клиентите и намерени на територията на Хотела вещи в определено за целта помещение. Забравените вещи се съхраняват от Хотелиера за период от 3 месеца, считано от датата на намирането им. При невъзможност Клиента да бъде уведомен за забравените вещи или при липса на писмен отговор от негова страна, след изтичане на срок от 3 месеца, тези вещи престават да бъдат съхранявани. Хотелиерът НЕ носи отговорност за вида, целостта и състоянието, в което е намерена изгубената или забравена вещ.
11. Хотелиерът НЕ носи каквато и да е отговорност за загубването или увреждането вещите на Клиента, в случай че същите са оставени без надзор на територията на хотел ”Oasis Resort & SPA” , парковите алеи, плажната зона, зоната на търговските обекти.
12. Хотелиерът не носи отговорност за вреди върху имуществото на Клиенти, причинени от действия на трети лица на или извън територията на Хотела.

 

XVII. БОЛЕСТ ИЛИ СМЪРТ НА КЛИЕНТ

1. Клиентите, които желаят настаняване в хотел ”Oasis Resort & SPA” са длъжни писмено да уведомят Хотелиера, в случай че към момента на настаняване имат здравословни проблеми, алергии и/или страдат от специфични заболявания. Хотелиерът има право на отказ от настаняване, в случай на невъзможност да отговори на специфичните нужди на Клиента. Хотелиерът не носи отговорност за настъпили здравословни проблеми, усложнения, болест или смърт по време на престоя на Клиента.
2. В Хотел ”Oasis Resort & SPA” не могат да бъдат осигурени и предоставени помещения, подходящи за настаняване на Клиенти, изискващи специални медицински грижи и/или апаратура.
3. При възникване на тежки здравословни усложнения за Клиент и в случай, че Клиентът не е в състояние да взима самостоятелни решения и/или Хотелиерът не може да се свърже с неговите роднини и близки, то Хотелиерът трябва да осигури подходящи медицински грижи за болния за негова сметка.
4. В случай, че Хотелиерът претърпи щети нанесени от болест или смърт на Клиент, то неговите наследници се задължават с разходите за:
– Неопределени медицински разходи, разходи за линейка, лекарства и медицински материали;
– Дезинфекция на помещението
– Спално бельо, кърпи, смяна на леглото, които са неизползваеми или да заплати дезинфекцията, в случай че е възможна.
– Възстановяване на стени, мебели, килими и др., ако същите са увредени и разрушени, във връзка с болестта или смъртта на клиента.
– Наем на помещението, в което е пребивавал клиента, както и всички дни, през които помещението ще бъде неизползваемо, поради нуждата от дезинфекция, ремонт и т.н.
– Всички други щети, причинени от болестта или смъртта на клиента. Хотелът не носи отговорност за всички загуби нанесени на трети лица при смърт на клиент.

 

ХVIII. ОПЛАКВАНИЯ И ПРОБЛЕМИ

1. Всички рекламации, свързани с качеството на ползваните от Клиентите и заплатени услуги, трябва да бъдат предявени от Клиента на място в Хотела, с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. Клиентът има право да изиска от служителя на Хотела, пред който се предявява рекламацията, съставяне на протокол.
В срок от 14 работни дни след съставянето на протокол, Клиентът ще получи официално становище по предявената от него рекламация от управителя на Хотела.
2. В случай, че Клиентът не предяви своите оплаквания и рекламации в писмена форма, Хотелът няма задължение да представи официален отговор.
3. Всички Титуляри, които са направили своята резервация чрез посредничеството на трети лица, следва да отнесат оплакванията и рекламациите си към тези лица.
4. Хотелиерът не носи отговорност за условия и услуги обещани на Титуляр или Клиент от трети лица, но несъдържащи се в изпратената от него оферта за резервация.
5. Клиентът няма право да изисква смяна на помещението, в което е настанен, ако то отговоря на предварително заявените изисквания в заявката за резервация, както и на описанието на помещението в офертата за резервацията и сайта на хотела.

 

XIX. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ КЪМ ИМУЩЕСТВОТО НА ХОТЕЛА

1. Щети върху имущество на хотела
Хотелът си запазва правото да таксува гостите за нанесена щета, причинена случайно, умишлено или по непредпазливост от госта към хотелското оборудване или инфраструктура. При констатиране на тези щети след напускането на госта, хотелът си запазва правото да удържи сума по кредитна/дебитна карта, предоставена от госта, или да изпрати фактура на посочения от госта адрес.
2. Изнасяне на собственост на хотела
Хотелът си запазва правото да изисква заплащане за всяка вещ, която е била изнесена без наше знание от територията на хотела. Таксуването ще бъде за сума, с която ще се замени липсващата вещ, включително всички разходи по доставката й. При констатиране на тези щети след напускането на госта, хотелът си запазва правото да удържи сума по кредитна/дебитна карта, предоставена от госта, или да изпрати фактура на посочения от госта адрес.
3. Евентуални липси и щети се гарантират чрез авторизация на карта на клиента.
Кредитна/дебитна карта се авторизира при настаняване. В случай, че няма налична карта, се приема и депозит в брой в съответствие със стойността на една нощувка.

 

XX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Хотелиерът има право да прекрати сключения договор за настаняване по отношение на лица, които с поведението си обиждат другите гости на Хотел „Oasis Resort & SPA”, държат се неуважително, грубо или по друг морално неприемлив начин, водещ до нарушаване спокойствието на посетителите, на установения на територията на Хотела ред или в търговските обекти.
2. Хотелиерът има право да прекрати действието на договора за настаняване по отношение на лица, които с действията си създават пряка и непосредствена опасност за здравето и/или живота на гости на Хотела и/или за намиращото се на територията на Хотела имущество.
3. Хотелиерът има право да прекрати действието на договора за настаняване по отношение на лица, за които по негова преценка обосновано може да се предположи, че страдат от силно заразна болест, от болест, чието лечение изисква специални грижи и/или наблюдение или такава, за която обичайния срок на лечение надвишава периода на престой, за който лицето е настанено.
4. Хотелиерът има право да прекрати сключения договор за настаняване и в случай, че с действията си Клиент на Хотела препятства и/или затруднява извършваната от него търговска дейност на територията на Хотела, неоснователно накърнява доброто име на Хотелиера и на предлаганите от него услуги.
5. Хотелиерът има право да прекрати договора за настаняване и в случаите, в които Клиентите на хотела са влезли на територията на Р. България не по предвидения от закона ред или времето на разрешения им престой изтича преди края на срока за настаняване.
6. Хотелиерът има право едностранно да прекрати действието на договора за настаняване и в случай, че поради обективни причини или административни забрани, не могат да бъдат предоставени резервираните услуги.
7. В случаите на прекратяване на действието на договора за настаняване, когато причината за това не са виновни действия на Титуляра и/или Клиент, ползващ се от направената от него резервация, Хотелиерът ще върне полученото от Титуляра възнаграждение за неизползваните от него услуги по резервацията, респ. за периода през който той и/или ползващите се от резервацията лица не са били настанени в Хотела.
8. При упражняване на правата по настоящия раздел, Хотелиерът по своя преценка може да прекрати договора за настаняване само по отношение на определен период, по отношение на част от ползващите се от резервацията лица или по отношение на част от резервираните услуги.

 

XXI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всички лични данни, предоставени от страна на Титуляра и/или Клиент, във връзка със заявяването на резервация, сключването на договор за настаняване и/или използването на други услуги на Територията на Хотел “Оasis Resort & SPA” се съхраняват и използват единствено за целите на настаняването.
2. Хотелиерът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С предоставянето на личните си данни, всеки Клиент дава изричното си съгласие, те да бъдат съхранявани и обработвани от Хотелиера за целите на упражняваната от него търговска дейност.
3. За опазване реда и имуществото на Хотелиера на територията на Хотел „Oasis Resort & SPA”, Хотелиерът има право, чрез свои служители или чрез подизпълнители да организира охрана и/или самоохрана на намиращото се на територията на Хотела имущество и/или на провеждани на територията на Хотела мероприятия. Охраната/самоохраната може да бъде осъществявана и с помощта на технически средства за сигурност, наблюдение и контрол, разположени на територията на Хотела. Хотелиерът уведомява гостите на Хотела за преминаването на част или цялата му територия под охрана, чрез информационни табла по чл. 30, ал. 2 от ЗЧОД.
4. Хотелиерът е носител на авторските права върху официалната си интернет страница и съдържащата се в нея информация. Сайта и/или части от него не могат да бъдат копирани и/или пресъздавани, без изричното писмено съгласие от страна на Хотелиера.
5. При подаване на заявка за резервация от Клиента и/или потвърждение на резервация от
Хотелиера, Титулярът е длъжен да се запознае с условията, при които се извършват настаняванията. Хотелиерът не носи отговорност, в случай, че определена резервация е направена при неприемливи за Титуляра условия, когато причината за това е несвоевременното и непълно запознаване с условията на договора за настаняване в Хотел ”Oasis Resort & SPA”.
6. Клиентите на Хотел „Oasis Resort & SPA” нямат право да използват направени от тях снимки и/или филми на територията на хотела с търговска цел, без изричното писмено разрешение от страна на Хотелиера.

Login Form
Register Form