Нотариалната сделка

Мястото на нотариалното прехвърляне на собствеността е град Царево. Сделките се осъществяват преди обяд през работните дни в кантората на нотариус Мария Василева, регистрирана в Нотариалната камара под №370.

На нотариалната сделка може да се явите лично или чрез пълномощник! Нотариалната кантора се намира в гр. Царево, ул. «Хан Аспарух» 17 Б!

Ако на нотариалната сделка сте представляван от пълномощник, моля използвайте текста на следното бланково пълномощно, което следва да бъде заверено от нотариус. В чужда държава пълномощното се заверява от:

  • местен нотариус и върху него се поставя апостил от нотариуса
  • или

  • се заверява в българското консулство, при което не е нужен апостил

Ако сте чужд гражданин невладеещ български език, Ви съветваме, на заверката на въпросното пълномощно да сте придружен от заклет преводач.При заверка на пълномощното попълнете и заверете и следните декларации. Те са задължително съпътстващи нотариалния акт документи, без които нотариалната сделка не може да бъде реализирана.

Декларациите се попълват на български език /кирилица/, като в тях се посочва продажната цена на закупувания от Вас недвижим имот и произхода на въпросните Ви парични средства. Декларациите също трябва да бъдат заверени от нотариус. В чужда държава декларациите се заверява от:

  • местен нотариус и върху тях се поставя апостил от нотариуса
  • или

  • се заверяват в българското консулство, при което не е нужен апостил

Ако сте чужд гражданин невладеещ български език, Ви съветваме, на заверката на въпросните декларации да сте придружен от заклет преводач.Съответните заверки както и апостилът следва да бъдат преведени от лицензирана преводаческа агенция в България и легализирани.По време на нотариалната сделка текстовете на нотариалния акт, прилежащите документи и пълномощните ще Ви бъдат преведени от заклет преводач, в случай че сте чужденец. Ще имате възможност също да се запознаете с документацията, която сме представили на нотариуса по сделката с Вашия апартамент.

На нотариусът следва да бъдат заплатени местните данъци и такси, които в гр.Царево възлизат на 2,6% от материалния интерес, нотариалните такси възлизащи на 1% от материалния интерес и такса вписване възлизаща на 0,1% от материалния интерес. Хонорарът на заклетия преводач се заплаща отделно. При извършване на съответните плащания от Ваше име ще Ви се предоставят платежните документи заедно с вписания нотариален акт в рамките на седмица след подписването му. С регистрирането на нотариалния акт в Служба по вписвания Вие вече официално сте собственик на закупения от Вас апартамент.

Login Form
Register Form